پروژه های پیشنهادی اساتید - سایت گروه مهندسی کامپیوتر مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

پروژه های پیشنهادی اساتید

کدعنوان پروژهاستاد راهنماتوضیحات
s01 متریک ماتی بدون رفرنس دکتر سلیمانی پیاده سازی مقاله پردازش تصویر با متلب
s02 ترکیب تصاویر چند تمرکزه با استفاده از اطلاعات عمق دکتر سلیمانی پیاده سازی مقاله پردازش تصویر با متلب
s03 ترکیب تصاویر چند تمرکزه با یک روش پایه-پیکسل دکتر سلیمانی پیاده سازی مقاله پردازش تصویر با متلب
s04 ترکیب تصاویر چند تمرکزه با سیفت دکتر سلیمانی پیاده سازی مقاله پردازش تصویر با متلب
s05 الگوریتم تشخیص لبه تطبیقی خودکار جهت پردازش تصاویر آتش و شعله دکتر سلیمانی -
s06 سایر پروژه ها در حوزه پردازش تصویر و ویدیو دکتر سلیمانی با استاد هماهنگ شود
s07 کنترل و مانیتورینگ یک دستگاه درون خانه از طریق اینترنت دکتر خلیلی دستگاه مورد نظر با استاد هماهنگ شود
s08 راه کارها و ابزارهای مورد استفاده از اینترنت اشیا برای کاربردهای صنعتی دکتر خلیلی -
s09 راه کارها و ابزارهای ایجاد اینترنت اشیا در ویندوز دکتر خلیلی -
s10 ایجاد یک وب سایت برای داده کاوی دکتر خلیلی داده کاوی بایستی در وب سایت انجام شود
s11 ساخت یک سخت افزار برای افزایش بهره وری در ادارات دکتر خلیلی کاربرد به صورت حضوری هماهنگ شود
s12 راه کارها و ابزارها برای ایجاد مرکز اطلاعات امنیت در یک سازمان دکتر خلیلی -
s13 سایر پروژه ها در حوزه سخت افزار و شبکه های کامپیوتری دکتر خلیلی با استاد هماهنگ شود
s14 ارزیابی صفات کیفی در سبک های معماری نرم افزار سعید دوست علی -
s15 ایجاد یک ابزار برای برش زنی برنامه های ساخت یافته سعید دوست علی زبان مورد نظر برای برش زنی c است
s16 برش زنی مدل های طراحی شده با ابزار UPPAAL سعید دوست علی -
s17 آزمون جهش در نرم افزارهای کاربردی سعید دوست علی -
s18 استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش فضای حالت مدل های بیان شده با ابزار GROOVE سعید دوست علی -
s19 بررسی وجود بن بست در هنگام اختصاص منابع در سیستم های توزیع شده سعید دوست علی -
s20 پیاده سازی یک وارسی کننده مدل برای مدل های بیان شده به زبان AsmetaL سعید دوست علی -
s21 مدل سازی سیستم های پیوسته با شبکه های پتری سعید دوست علی -
s22 جایابی مناسب Sink ها در شبکه های حسگر بی سیم با Sink های متحرک سعید دوست علی -
s23 ایجاد یک سایت برای طراحی آزمون های چند گزینه ای و تشریحی با امکان تصحیح مشارکتی و آزمون تصادفی سعید دوست علی -
s24 سایر پروژه ها در حوزه نرم افزار، آزمون و بیان رسمی برنامه ها سعید دوست علی با استاد هماهنگ شود