تماس با ما - سایت گروه مهندسی کامپیوتر مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
 • نشاني دانشگاه

  مرکزی، محلات، کیلومتر یک جاده خمین، مرکز آموزش عالی محلات
  صندوق پستي: 3781151958
  تلفن: 43233269, 43233267 (86) 98+
  دورنگار: 43233592 (86) 98+
 • مدیر گروه


  داخلی: 2450
 • روابط عمومي دانشگاه


  تلفن: 43233592 (86) 98+
  دورنگار: 43233592 (86) 98+
  پست الکترونیک: info@mahallat.ac.ir
  صفحه وب: روابط عمومی